Föreningen grundades 1985 och utgör ett
gemensamt forum för medlemmarna och har
som huvudsyfte att verka för förkovran och
utveckling genom information och utbyte av
erfarenheter. För medlemskap i föreningen
krävs väl dokumenterade insikter om
skiljedomsförfarande samt omvittnad
kännedom om trävarubranschen i sin helhet.
Vid föreningens sammankomster ges stort
utrymme åt information om juridiska frågor
och branschaktuella spörsmål, exempelvis i
form av problemlösning av fingerade trävaru-
tvister. Vid studiebesök på sågverk diskuteras
bl.a. virkessortering. Medlemmarnas uppdrag
kräver ofta internationella kontakter. FST
verkar för en ökad internationell samstämmig-
het i branschen genom att bl.a. bjuda in
utländska kollegor för diskussion om
gemensamma frågor.

Stadgar (pdf)