FST är en sammanslutning av trävaruexperter som åtar sig uppdrag som skiljedomare och besiktnings-
män inom branschen. Bland medlemmarna finns också expertis inom många närliggande områden.
Vi kan därför även tillhandahålla rådgivning samt förmedla kontakter mellan branschens olika aktörer.
FST:s medlemmar är sakkunniga ifråga om lagstiftning, kontraktsfrågor, etc. och har lång erfarenhet av
trävarubranschen såväl på nationell som internationell nivå.

Skiljedomar
En skiljedom skall följa en formell upplägg-
ning. Våra medlemmar har ingående känne-
dom om gällande lagar och rutiner för
genomförande av en korrekt process med
opartisk och rättrådig dom. FST:s medlemmar
är genom kontakter med bl.a.
Stockholm Handelskammares Skiljedoms-
institut alltid uppdaterade avseende den
juridiska delen av domarförfarandet.För
branschrelaterade frågor har vi fortlöpande
kontakt med Skogsindustriernas
Trämekaniska sektion.
Besiktning
FST:s medlemmar är väl insatta i träteknik och besitter
erforderlig kompetens för att fullgöra uppdrag som opartiska
besiktningsmän vid virkessortering, skadereglering mm.
Rådgivning
FST:s medlemmar representerar en rad olika områden inom
trävarubranschen och kan anlitas för rådgivning avseende
marknadsföring, produktion, transportfrågor, agent- och
grossistfrågor, etc.
Kontakter
FST:s medlemmar har en stort kontaktnät inom alla led i
branschen och kan verka som förmedlare av kontakter
mellan olika aktörer, ex.vis transportörer och
försäkringsbolag.