Föreningspolicy

Föreningen grundades 1985 och utgör ett gemensamt forum för medlemmarna och har som huvudsyfte att verka för förkovran och utveckling genom information och utbyte av erfarenheter. För medlemskap i föreningen krävs väl dokumenterade insikter om skiljedomsförfarande samt omvittnad kännedom om trävarubranschen i sin helhet.

Vid föreningens sammankomster ges stort utrymme åt information om juridiska frågor och branschaktuella spörsmål, exempelvis i form av problemlösning av fingerade trävaru- tvister. Vid studiebesök på sågverk diskuteras bl.a. virkessortering. Medlemmarnas uppdrag kräver ofta internationella kontakter. FST verkar för en ökad internationell samstämmig- het i branschen genom att bl.a. bjuda in utländska kollegor för diskussion om gemensamma frågor.

Föreningen grundades 1985 och utgör ett gemensamt forum för medlemmarna och har som huvudsyfte att verka för förkovran och utveckling genom information och utbyte av erfarenheter. För medlemskap i föreningen krävs väl dokumenterade insikter om skiljedomsförfarande samt omvittnad kännedom om trävarubranschen i sin helhet. Vid föreningens sammankomster ges stort utrymme åt information om juridiska frågor.