Medlemmarnas verksamhet

FST är en sammanslutning av trävaruexperter som åtar sig uppdrag som skiljedomare och besiktningsmän inom branschen. Bland medlemmarna finns också expertis inom många närliggande områden. Vi kan därför även tillhandahålla rådgivning samt förmedla kontakter mellan branschens olika aktörer. FST:s medlemmar är sakkunniga ifråga om lagstiftning, kontraktsfrågor, etc. och har lång erfarenhet av trävarubranschen såväl på nationell som internationell nivå.

Skiljedomar

En skiljedom skall följa en formell upplägg- ning. Våra medlemmar har ingående känne- dom om gällande lagar och rutiner för genomförande av en korrekt process med opartisk och rättrådig dom. FST:s medlemmar är genom kontakter med bl.a. Stockholm Handelskammares Skiljedoms- institut alltid uppdaterade avseende den juridiska delen av domarförfarandet.För branschrelaterade frågor har vi fortlöpande kontakt med Skogsindustriernas Trämekaniska sektion.

Besiktning

FST:s medlemmar är väl insatta i träteknik och besitter erforderlig kompetens för att fullgöra uppdrag som opartiska besiktningsmän vid virkessortering, skadereglering mm.

Rådgivning

FST:s medlemmar representerar en rad olika områden inom trävarubranschen och kan anlitas för rådgivning avseende marknadsföring, produktion, transportfrågor, agent- och grossistfrågor, etc.